Kişisel Site

cabadak_banner

3 Bin Memur Alımı, Memur Alımları 2012

11 Ocak 2012 | Yazar: admin | Henüz yorum yapılmamış | 566 Görüntülenme

devlet memuru_kamuya memur resimBütçe hazırlık aşamasında 90 bin olarak tahmin edilen kamuya alınacak personel sayısı, emekli ve ayrılma sayılarındaki artışla birlikte 100 bini geçti. Böylece, kamuya son yılların en büyük alımlarından biri 2012 yılında gerçekleştirilecek. Devletin, kamuya alacağı personel sayısı, bütçe kanunu ile düzenleniyor. 2012 yılı bütçe kanununda yer alan düzenleme ile bu yıl içinde emekli olanların yüzde 50’si oranında kamuya personel alınması öngörülmüştü. Bütçe hazırlıkları sırasında, 180 bin kişinin emekli olacağı tahmini ile 2012’de 90 bin civarında memurun alınacağı hesaplanmıştı.

Üniversitelere 9 bin akademik personel

2012 yılında kamuya alınacak memur sayısının, hangi branşlarda olacağı ise kamu kurumlarının yapacağı çalışmalarla netleşecek. Kamu kurumları personel ihtiyaçlarını Maliye Bakanlığı’na ve Devlet Personel Başkanlığı’na bildirecek. Maliye Bakanlığı da kamu kurumlarına kadro tahsis edecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan da kamu kurumlarına bu yıl 100 binin üzerinde personel alınacağını duyurdu. Bir televizyon kanalında konuşan Elvan, IMF ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde önceki yıllarda kamuya sadece emekli olanların yüzde 10’u düzeyinde personel alındığını hatırlatarak, “Şu anda emekli olan veya kurumundan ayrılan personel sayısının yüzde 50’si kadar dışarıdan atama yapılabiliyor. Şu an itibariyle 2012 yılında 100 binin üzerinde atama yapılacağını söyleyebiliriz” dedi. Öte yandan, üniversitelere de bu yıl içinde 7 bini araştırma görevlisi olmak üzere toplam 9 bin akademik personel alınacak. STAR

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 1’inci Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Geçici 9’uncu Maddesi ve Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 3000 Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ

– Sınav 18 Şubat 2012 tarihinde saat 10.00’da Ankara ilinde yazılı şekilde ve test usulünde yapılacaktır.

– Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adresler Gelir İdaresi Başkanlığı “ www.gib.gov.tr ” internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

– Gelir İdaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında sınav tarihi itibariyle en az üç yıl görev yapmış olmak (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dahil),

– ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSS–49 puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak,

– Üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden veya yüksekokullarından birini bitirmiş olmak,

– 2009 ve 2010 yıllarına ait sicil notlarının olumlu olması (bu yıllarda sicil raporunun düzenlenmemiş olması durumunda bu yıllara ilişkin sicil notları olumlu kabul edilecektir).

IV- SINAV BAŞVURUSU VE ŞEKLİ

– Başvurular, 09 Ocak 2012 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2012 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, “Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formu” ile yapılacaktır.

– Başvuru, elektronik ortamda, “ http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp ” adresinde yer alan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer
almaktadır.

V- SINAV KONULARI

a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname,

b) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

c) Vergi Hukuku,

ç) Gider Kanunları,

d) Muhasebe,

e) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

f) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

g) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi.

VI- DEĞERLENDİRME

– Sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılacaktır. Ancak, bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş
sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bu adaylar da başarılı olmuş kabul edilecektir.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınav bitim tarihini izleyen 20 iş günü içerisinde Başkanlığın “ http://www.gib.gov.tr ” internet adresinde duyurulacaktır.

– Sınava katılanlar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenerek en geç 15 iş günü içerisinde karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

Elektronik ortamda sınav başvurusunu yapan adaylar, aynı gün bulundukları İldeki ilgisine göre İnsan Kaynakları Müdürlükleri veya Personel Müdürlüklerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Birimlerinde çalışan adaylar ise Sicil ve Mal Bildirimi Müdürlüğüne (96) bir
dilekçe ile başvuracaklar, anılan müdürlükler ise günlük olarak başvuru yapanların ekteki formata uygun şekilde, Başkanlık personeli olarak en az üç yıl görev yapıp yapmadığını (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dahil), eğitim durumlarını, 2009 ve 2010 yıllarına ait sicil bilgilerini her gün Sınav Hizmetleri Müdürlüğünün 0312 387 33 59 numaralı faksına göndereceklerdir. Müdürlüklere başvuru yapmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir.

– Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar’a göre yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar Gelir Uzmanı olarak atanacaktır. Başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılacaktır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.

– Adaylar kimlik tespitini sağlamak için kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya kurum kimlik kartını sınava gelirken yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Bunlardan herhangi birisini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaktır.

– İlan olunur.

Benzer Yazılar

toki kayasehir evleri kayabasi
TOKİ 50 bin konut için müracaatlar  bir süre önce sona erdi. Müracaatların bitmesinin devamında şahıslar  TOKİ 50 bin konut kura çekilişi zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Acaba TOKİ 50 bin konut kura sonuçları ne vakit belli olacak.  TOKİ 50 bin konut kura çekilişi ne zaman yapılacak TOKİ 50 bin konut müjd...
Sanal âleme esnaf sokağı
E-ticaret hacmi, 2018 yılında yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar liraya ulaştı. "Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporuna göre, e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaştı. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (...
NKP Çocuk Adaptörlü Yavaş Kapanır Klozet Kapağı http://onhaberleri.com/hesapli-ve-ucuz-alisveris-nasil-yapilir HEM YETİŞKİN HEMDE ÇOCUKLARA ÖZEL KLOZET KAPAĞI    KARE  KLOZETLER İÇİN UYGUN DEGİLDİR    KAPAK VİDASI ALTTAN VE ÜSTEN SIKILABİLEN KLOZETLER İÇİN UYGUNDUR    KAPAK VİDASI ÜSTEN SIKIL...

Yorumlar