Kişisel Site

cabadak_banner

İKS, MEB- İKS Giriş-İKS Modülü, İKS Öğretmen Girişi-İKS Yönetici Girişi

7 Haziran 2011 | Yazar: admin | Henüz yorum yapılmamış | 2.302 Görüntülenme

iks sistemi giriş ekranı

iks modülü nedir? iks öğretmen girişi adresi? iks öğrenci girişi adresi? iks veli girişi adresi? iks sistemi nedir? iks hakkında detaylı bilgiler bu sayfada!

IKS modülü nedirr? iks öğretmen girişi adresi? iks öğrenci girişi adresi? iks veli girişi adresi? iks sistemi nedir? iks hakkında detaylı bilgiler bu sayfada!

İlköğretim kurumları standartları daha öncekiyıllarda pilot sehirlerde uygulaması ve test aşaması gerçekleştirilmişti.İks tam olarak şöyle açıklayabiliriz.Nasıl ki öğretmenler öğrencilere not veriyorlarsa bu İks uygulaması ile ögrenci velileride Öğretmenler hakkında not verebilecekler.Öğretmenlere seminerler 16 mart tarihinde başlayan iks uygulaması bu yıl yani 2011 yılında sadece okul müdürlerine uygulanacak önümüzdeki yıllar ise tüm okul öğretmenlerine uygulacaktır.

Yeni başlatılan sistemin ismi İKS.. İKS İlköğretim Kurumları Standartlı olarak açılımını yapabiliriz. İKS’yle amaç okullardaki veli öğrenci ve öğretmenlerin kurumlarıyla ilgili doldurdukları anketlerle kurumun genel durumuna dair fikirler edinmek ve ileride İKS sayesinde okullardaki teftişi kaldırmayı planlıyor.

Tüm illerde uygulanmaya başlayan İKS’nin değerlendirmeleri yapılmaya başlandı ve veliler öğrenciler ve öğretmenler 31 Mayıs’a kadar İKS’de anketleri doldurmaya devam ediyorlar. Öğretmenlere okullarıyla ilgili toplam 34 soru yöneltiliyor ve bu sorularla okulun hangi alanda yeterli hangi alanda yetersiz olduğu ölçülüyor.

İKS Öğretmen Girişi İçin Tıklayın

 

İKS Öğrenci-Veli Girişi İçin Tıklayın

İKS NEDİR?

İKS, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir.

İlköğretimde kaliteyi arttırmayı hedeflemekte olan Çocuk Dostu Okul Projesi kapsamında 2003 ve 2006 yıllarında hazırlanan kılavuzlarda Çocuk Dostu Okul standartları ve göstergeleri ortaya konulmuş ve bu standartlar ülke genelinde 326 pilot okulda uygulanmıştır. Bu standartların ve göstergelerin revize edilerek tüm ilköğretim okullarına yaygınlaştırılması amacıyla katılımcı bir anlayışla dinamik bir yapı arz eden İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) geliştirilmiştir. İKS, okullarımızın belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, olması gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında okullarımızın taşıması gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak oluşturabilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. İlköğretim Kurumları Standartları okullarımızda çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulabilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin çocukların yüksek yararı gözetilerek yürütülmesi için çocuk hakları sözleşmesinin Okul Liderliği ve Yönetime Katılım, Eğitim Öğretime Erişim, Etkili Eğitim Öğretim, Sağlık, Güvenlik ve Koruma, Eğitim Öğretim Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu çerçevede İlköğretim kurumları standartları aşağıdaki temel ilkelere dayanarak geliştirilmiştir:
a) Temel odağı ve merkezi çocuktur.
b) Eğitim sisteminin temel hedefleriyle tutarlıdır.
c) Çocuk haklarını ve dayandığı ilkeleri yansıtır.
d) Çağdaş eğitim ve gelişimsel yaklaşımın uygulamaya yansıtılmasına aracılık eder.
e) Toplumsal cinsiyete, dezavantajlı çocukların eğitim ve gelişim hakları ile uygulamalarına duyarlıdır.
f) İlköğretim kurumlarının, çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimini sağlamadaki yeterliliklerini ve bunların geliştirilmesini temel alır.
g) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’ nün görev kapsamındaki kurum tiplerine ve hizmet türlerine duyarlıdır.
h) Müfredat Laboratuar Okulları ve Planlı Okul Gelişimi, Öğrenci Merkezli Eğitim, Okulda Performans Yönetimi, Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim, Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını kapsar ve çocuk odaklı olarak bütünleştirir.
i) İlköğretim kurumlarına odaklıdır.
j) İlköğretim kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarıyla örtüşür.
k) İlköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, yönetim uygulamalarının çerçevesini değil, gelişim için bir taban ve temel sunar.
l) Okula çocuktan doğru bakarak, hizmet alımı ve hizmet sunumu arasında bütünleştirici bir katalizördür.
m) Hizmetler, süreçler, yöntemler; çocukların eğitimlerine, gelişimlerine ve yaşamlarına olan destek ve katkısı oranında anlamlı birer araçtırlar.
n) Öz-değerlendirmeye dayalı olarak izleme ve geliştirme temelinde kullanılır.
o) Yerel ve bölgesel farklılıkların ötesinde, ulaşılacak sonuçlar açısından ortak bir temel ve taban oluşturur.
p) İlköğretim kurumları için durum saptama, ihtiyaçları belirleme, kaynakları yönlendirme ve kurumsal gelişime yönelik operasyonel bir araçtır.
q) Okulların politika üreten merkezler haline gelmelerini hedefler.
r) Yapılan denetim sonuçlarına göre tavsiye ve telkinlerde bulunmakta kullanılır.
s) Okullar arası iletişim ağlarını güçlendirerek, okullar arası dayanışmanın arttırılmasına yönelik bir araçtır.
İlköğretim Kurumları Standartlarının amaçları şunlardır:
a) İlköğretim kurumları için katılımcı bir süreç ile geliştirilen standartların e-okul veri tabanı destekli bir yazılım ile ilköğretim kurumlarının öz-değerlendirmelerini ve okul, ilçe, il ve merkezi düzeylerde planlamalarını yapabilecekleri verileri sağlamak,
b) İlköğretim kurumları için “niteliklilik” tanımını yapmak; böylelikle, ilköğretim kurumlarının çocuğu odak alarak ve destekleyerek örgütlenmesi; kültür, öğrenim hedeflerine ulaşma, aktif öğrenme ve öğretme, teknoloji kullanımı, mesleki ortam, liderlik, okul, aile ve toplum ortaklığı ve başarı göstergeleri konusunda standartlarda birleşmelerini sağlamak,
c) İlköğretim kurumlarına tanımlanan bu “niteliklilik” durumuna ulaşabilmek için yol göstermek, ilköğretim kurumlarının tanımlanan niteliklere ulaşmak için neleri, nasıl yapmaları gerektiği konusunda hedef oluşturmak,
d) Her bir okulun “niteliklilik” durumunun öz-değerlendirmesini yapabileceği bir sistem geliştirmek, bu yolla ölçme ve değerlendirme araçlarını içerecek biçimde oluşturulan bu sistemle esas olan okulun kendisini geliştirmesi gereken alanları olabildiğince objektif ve katılımcı olarak belirlemesini sağlamak. Okulun bunu zemin alarak, Bakanlığın mevcut kalite modelleri çerçevesinde gelişim planını hazırlaması ve uygulamalarını sağlamak,
e) Bakanlığın merkezi planlamalarına esas oluşturmak, böylece, öz-değerlendirme sonuçlarından yola çıkılarak Bakanlığın ilgili birimlerinin merkezi planlamalarını daha objektif ve niteliksel verilere göre yapabilmesini sağlamak,
f) Okul, ilçe, il ve merkezi düzeylerde yapılacak planlamalar ile kaynakların etkin kullanımını sağlamak, okullar arası kalite farklılıklarını belirlenen standartlar dikkate alınarak gidermek, okulları politika üreten merkezler haline getirmektir.
Yukarıdaki genel ilke ve amaçlar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan bu standartlar;
1. Eğitim Yönetimi
2. Öğrenme-Öğretim Süreçleri
3. Destek Hizmetler
olarak 3 Standart Alanında toplanmıştır. Bu Standart Alanlarının altında 12 standart ve 43 alt standart yer almaktadır. EĞİTEK tarafından geliştirilen yazılım aracılığıyla okulların güçlü ve zayıf yönleri tespit edilirken okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çocukların ve velilerin görüşleri alınacak ve verilen bilgilere de dayanılarak yapılan değerlendirme sonuçları sistem üzerinden otomatik olarak analiz edilerek raporlanacaktır. Bu paydaş kitlenin yanı sıra okullarımızın durumunu müfettişler ve Milli Eğitim Bakanlığı da inceleme imkânı bulacaktır. Elde edilen sonuçlar; okul, ilçe, il ve merkez teşkilatı birimlerince eğitimi geliştirici çalışmalara kaynaklık edecektir. Dolayısıyla okullarımızın gelişimi için tüm paydaşların etkin katılımı sağlanacak ve iyileştirici çalışmaların başlatılması için merkezi ve yerel düzeyde profesyonel destek alınması sağlanacaktır. Diğer taraftan sistemin sonuçları, hizmet içi eğitimlerin planlanmasında, bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında, iç kontrol mekanizması için önemli katkı sağlayabilecektir. İlköğretim Kurumları Standartları 2009/2010 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde pilotlaması yapıldıktan sonra yurt genelinde uygulanmaya konulacaktır. Daha nitelikli ilköğretim okulları için…

Öğretmen, Öğrenci ve Veli…

Bu üç grup için de ayrı ayrı bu sisteme girerek ilgili kategorilere cevap vererek anketin doldurulması gerekiyor. Anketin kategori başlıkları şöyle: Yokluk, Varlık, İşlevsellik, Paylaşım ve Yarar…

Öğrenci ve Velilerin bu sisteme girişleri ile Öğretmenlerin sisteme giriş ekranları farklı adreslerden yapılmakta. Öğretmenler İKS ekranına Mebbis üzerinden İLSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir


 

Benzer Yazılar

babil asma bahçesleri
İnsanoğlu asırlar boyunca, gelecekte kendinden söz ettirecek, gelecekteki insanların hayran kalacağı ve hatta tarih kitaplarında yerini alabilecek eserler vermeye çalışmıştır. Bu nedenle de en iyisini, en güzelini yapabilme arzusu insanoğlunun her zaman içinde taşıdığı bir istektir. Uzun yıllardır başta t...
En Çok Satan Yazarlar, 2013 En Çok Kazanan Yazarlar
En çok kazanan yazarlar, Türkiye'de çok kazanan yazarlar kimler. FORBES Türkiye'nin açıkladığı listeye göre, bu yılın en çok kazanan yazarları belli oldu. Listenin ilk sekizinde yer alan isimler 1 milyon liralık telif gelirini aşmayı başardı. Çok satan yazarlar ne kadar kazanıyor? FORBES Türkiye'nin açıkladığ...
devlet memuru_kamuya memur resim
3 milyon Bağ-Kur'lu ile 4 milyon Genel Sağlık Sigortası borçlusu af heyecanı yaşıyor. Vatandaşlar düzenleme ile borçlarını 36 taksitte ödeyebilecek. Milyonlarca kişinin gözü kulağı ocak ayında Meclis'e sunulacak torba yasa tasarısında... Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına af çalışması bü...

Yorumlar